Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog
logobbapp

Werken met behoud van uitkering of dwangarbeid

Achtergrond:

Veel werkzoekenden die een WW-uitkering van het UWV of een bijstandsuitkering van de gemeente hebben worden naar allerlei reintegratietrajecten verwezen. Dat kan een sollicitatietraining zijn in verschillende vormen maar ook een werkproject, waarbij je gedurende een langere periode arbeid moet verrichten met behoud van uitkering, dus zonder dat je een loon krijgt. Veel gemeenten hebben dergelijke projecten. In het hele land zijn enkele actiecomite's opgericht om te protesteren tegen het onder dwang in dergelijke projecten werken, de slechte arbeidsomstandigheden en het feit, dat door te werken in een dergelijk project er geen perspectief ontstaat op regulier betaald werk. In Amsterdam is het actiecomite Dwangarbeidnee opgericht. In Groningen bestaat DANG. (Dwangarbeidnee Groningen) en in Leiden Doorbraak. Ook de FNV heeft een campagne stop werken zonder loon. .

Wat kan ik doen:

Wat te doen bij oproepen voor 'werken met behoud van uitkering'?


Als je dwangarbeider bent of op een gesprek moet komen over dwangarbeid, sta je niet machteloos. Klantmanagers kunnen van alles beweren om je te intimideren, maar je hebt meer rechten en bewegingsruimte dan ze je willen laten geloven.

Aan welke voorwaarden moeten trajecten voldoen?

Voor trajecten geldt het volgende:
- ze moeten gericht zijn op arbeidsinschakeling en het primaire doel is dat mensen zelfstandig uitstromen;
- het College biedt een voorziening aan en die moet gericht zijn op arbeidsinschakeling;
- je bent verplicht gebruik te maken van de door het College aangeboden voorziening;
- het is niet aan de belanghebbende, maar aan het College om te bepalen van welke voorziening de bijstandsgerechtigde gebruik moet maken;
- de rechter toetst achteraf bij een strafkorting;
- de werkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor uitstroom;
- hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, des te minder eisen je kunt stellen qua noodzakelijkheid;
- het is wel vereist dat de voorziening maatwerk is;
- het College moet kenbaar maken wat de werkzaamheden concreet inhouden en moet wijzen op de consequenties;
- het College moet alles kenbaar maken aan de bijstandsgerechtigde in de vorm van een besluit op papier zodat je in bezwaar kunt gaan;
- wanneer het mondeling kenbaar gemaakt is, kun je eisen dat het op papier komt zodat je in bezwaar kan;
- het moet maatwerk zijn; d.w.z. waarom is dit op mij toegesneden, waarom is dit voor mij het beste, welk tijdspad wordt gevolgd? Zet alles op papier. E-mail is ook goed als beiden akkoord zijn;
- hoe langer iemand een WWB-uitkering heeft, des te sneller iets geschikt is;
- blijf hameren op de vraag: "waarom is dit maatwerk?";
- alle arbeid is passend;
- zie voor Amsterdam http://www.amsterdam.nl/beleidwerkeninkomen; alles moet op papier en er moet een trajectplan zijn;
- er wordt weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van de trajecten
- de bedoeling is dat mensen uitstromen, dus er moet kwaliteit zijn

Re-integratietraject:

- er moet een re-integratietrajectplan opgesteld zijn en de cliënt moet hem hebben;
- de tijdsduur moet er in staan;
- er moet in staan waarom het traject voor de deelnemer passend is;
- er moet in staan wat het traject beoogt en wat het doel is;
- er moet in het plan gewezen worden op de consequenties van het niet meewerken aan het traject;
- kan maximaal zes maanden duren;
- langer dan zes maanden? dan moet het wel heel goed gemotiveerd worden;
- een re-integratietraject (dus niet werken met behoud van uitkering) hoeft niet additioneel te zijn; d.w.z. dat de werkzaamheden verdringend mogen zijn en dus ook gedaan kunnen worden door betaald personeel.

Tegenprestatie:

- naar vermogen iets terug doen voor de maatschappij;
- tegenprestatie staat al in de wet, maar het is aan de gemeente om het op te leggen of niet;
- Amstelveen legt iedereen tegenprestatie op;
- is tegenprestatie normale burgerplicht? ILO-verdrag art. 29 meer over "normale burgerplicht":
'Minor communal services': werkzaamheden mogen niet ten goede komen van private partijen en er moeten gebruikelijke betalingen zijn;                                                                                                  -

Centrale Raad: "deelnemen aan arbeidsproces niet aan de orde";
- ILO is niet bindend en bovendien uit 1930;
- tegenprestatie vs. reintegratie: gemeente mag zelf bepalen of het tegenprestatie of reintegratie is;
- wie vrijgesteld is van sollicitatieplicht en reintegratie, zou alleen tegenprestatie mogen verrichten;
- welke activiteiten zijn tegenprestatie? is niet bedacht door de 2e Kamer;
- tegenprestatie is niet gericht op uitstroom.

Stappenplan als je het niet eens bent of als er niet aan de voorwaarden voldaan is:

1- kom naar een spreekuur zodat ze daar samen goed kunnen bekijken aan welke voorwaarden in jouw geval niet voldaan is;
2- dan een klacht indienen. Het is belangrijk dat je duidelijk hebt wat precies je klacht is en waarom de sociale dienst zich niet aan de regels houdt;
3- als de klachtenprocedure niet brengt wat je wilt, kun je een bezwaarschrift sturen aan Burgemeester en wethouders.
4- helpt het bezwaarschrift niet, dan ga naar de rechter;
5- als ook de gang naar de rechter niet genoeg is, ga naar de Centrale Raad.

Citaat uit een gerechtelijke uitspraak op grond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 13 maart 2012:
"[het] is vereist dat [de gemeente] maatwerk levert en dat de voorziening het resultaat is van een zorgvuldige op de persoon toegesneden afweging. [De gemeente] dienst voorts [aan de bijstandsgerechtigde] kenbaar te maken waaruit de voorziening concreet bestaat, waarom deze voorziening, gelet op de individuele feiten en omstandigheden is aangewezen en welk tijdspad wordt gevolgd."

Waar kan ik terecht:

Meer informatie: Bijstandsbond 020-6898806.

Doorbraak - Telefoon: 06-41206167 Mail: doorbraak@doorbraak.eu

Zie ook nadere uitleg op deze pagina

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.