Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids

Bezwaar en beroep en klachten

Algemene inleiding:

Bezwaar procedures

Wanneer je iets vraagt van de overheid, bijvoorbeeld een uitkering zols een bijstandsuitkering of een WMO voorziening, of een subsidie ergens voor, dan gelden de volgende regels

 • De overheid moet als je iets vraagt de aanvraag in behandeling nemen en een antwoord sturen. Dat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht. Een veelgehoorde klacht is, dat iemand bijvoorbeeld telefonisch bijzondere bijstand wil aanvragen en vraagt of er een formulier kan worden opgestuurd en de ambtenaar aan de telefoon zegt dan dat dit niet gaat gebueren, 'omdat je toch niet in aanmerking komt'. Je kunt erop staan dat het formulier wordt opgestuurd en de aanvraag in behandeling wordt genomen, waarna ene fatsoenlijk antwoord moet volgen. Dat zijn ze verplicht
 • Meestal neemt dat antwoord de vorm aan van een zogenaamde beschikking waartegen bewaar en beroep open staat. De overheid mag er 8 weken over doen om je aanvraag af te handelen.
 • Na ontvangst van de beschikking heb je 6 weken de tijd om ene bezwaarschrift in te dienen. Let op! Bij die 6 weken termijn wordt gerekend vanaf de datum van verzending van de beschikking.
 • Bij het indienen heeft de overheid dan weer 6 weken de tijd om een antwoord op het bezwaarschrift te formuleren. Die termijn mogen ze met 4 weken verlengen, maar daar moeten ze je wel van op de hoogte stellen.
 • Als het overheidsorgaan niet op tijd een antwoord op het bezwaarschrift stuurt, kun je bijvoorbeeld de gemeente in gebreke stellen. Je kunt dan een dwangsom gaan eisen. Bij een aanvraag van een uitkering kun je de overheid na 8 weken in gebreke stellen en bij niet antwoorden op een bezwaarschrift naa 6 weken. Wanneer je de gemeente in gebreke stelt, hebben ze nog 2 weken de tijd om te antwoorden.
 • Vaak is er tijdens een bezwaarprocedure een hoorzitting, waarvoor je wordt uitgenoeigd. Je kunt dan je bewaar nader toelichten. Je kunt altijd iemand meenemen naar de hoorzitting, bijvoorbeeld een advocaat. Met name bij bijvoorbeeld WIA keuringen en de daarop gebaseerde beslssing waar je het niet mee eens bent, waarna je een bezwaarschrift schrijft is het belangrijk naar de hoorzitting van het UWV te gaan. Meestal is tijdens de hoorzitting dan een tweede keuringsarts aanwezig, die de zaak opnieuw gaat beoordelen. Beperk je niet tot het indienen van een nadere schriftelijke toelichting. De tweede keuringsarts moet je kunnen zien, horen, voelen, beoordelen, en dat kan niet zo gemakkelijk via een brief. Zo'n brief is jouw subjectieve mening, en daar gaat men vaank niet op af. Als je bij zo'n WIA bezwaarschrift niet naar de hoorzitting gaat, is de kans groter dat het bezwaarschrift wordt afgewezen.
 • klachtenprocedures

 • Je kunt als je ergens niet mee eens bent kiezen tussen een klacht en een bezwaarschrift. Wat is het verschil?
 • Een bezwaarschrift dien je in tegen de beslssing van een overheidsorgaan zoals vast gelegd in een beschikking. Je kunt geen bezwaarschrift indienen, als een mededeling van de ambtenaar geen gevolgen heeft voor je uitkering. Bijvoorbeeld ene korting of een afwijzing. Bij een bezwaarschrift geldt de Algemene Wet Bestuursrecht, zoals die hierboven is uitgelegd wat betreft de bewaar en beroepsprocrdures. Als ene bezwaarschrift is afgewezen, staat de weg naar de rechter open.
 • Als het optreden van een mabtenaar namens de overheid geen gevolgen heeft voor je uitkering, wordt een bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard.
 • Je hebt dan echter de mogelijkheid ene klacht in te dienen. Let dus goed op of je een klacht indient of een bezwaarschrift. Bij ene klacht kun je niet naar de rechter.
 • Een klacht kun je indienen tegen bijvoorbeeld bejegening door een ambtenaar, die geen gevolgen heeft voor je uitkering. Beledigende opmerkingen, of andere uitlatingen.
 • Voor het indienen van een klacht gelden klachtenprocedures.
 • De klachtenprocedures kennen vaak verschillende etappes. De eerste etappe is bijvoorbeeld dat je een klacht indient bij het hoofd van de afdeling waar de ambtenaar werkt, ben je niet tevreden dan kun je een klacht indienen bij de directeur.
 • Ben je dan nog niet tevreden, dan staat de weg open naar de gemeentelijke Ombudsman of de nationale ombudsman.
 • Sommige gemeenten hebben een eigen ombudsman, andere niet. Heeft de gemeente geen eigen ombudsman dan kun je naar de landelijke ombudsman. Die is ook de aangewezen persoon voor klachten over de Rijksoverheid Voor de landelijke ombudsman is er ook een pagina op deze website.
 • Je kunt meesta alleen een klacht indienen bij de Ombudsman als je de klachtenprocedure bij de instantie waar je klachten over hebt, hebt doorlopen
 • Terug naar index bezwaar en klachten

  Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

  laatste nieuws
  overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
  introductie